Fun Fact February – Fact 22

Women’s hearts beat faster than men’s.